Om een dakopbouw in Den Haag te bouwen heb je een vergunning van de gemeente nodig. Deze vergunning heet een omgevingsvergunning. Je kan deze vergunning krijgen als je voldoet aan de regels in het geldende bestemmingsplan.

De platte daken in Den Haag lenen zich goed voor meervoudig ruimte gebruik. Dit is bijvoorbeeld het bouwen van een dakopbouw, dakterras, zonnepanelen, groendak of een combinatie hiervan. Een opbouw is een mooie manier om meer woonruimte te creëren. Als je op een fijne locatie woont en op zoek bent naar een groter huis is het een logische keuze om eerst te kijken of je de huidige woning kan vergroten.

Dakopbouw plat dak voorbeelden den haag

Soms wordt een woning vergroot met een complete verdieping doordat er bijvoorbeeld gezinsuitbreiding op komst is of omdat je thuis werkt. Andere keren wordt er gekozen voor een dakkamer met daar aan vast een dakterras of daktuin. Op het dak kan je meer genieten van het uitzicht omdat je meestal boven de omliggende bebouwing uitsteekt. Dat zorgt voor meer ontspanning en rust.

Vergunning procedure dakopbouw

Op de aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Dit betekent dat de gemeente 8 weken de tijd heeft om op de vergunningsaanvraag te reageren. De procedure kan eenmalig worden verlengt door de gemeente met maximaal 6 weken.

Voordat de vergunning wordt aangevraagd moeten er tekeningen en berekeningen worden gemaakt. Wij helpen u graag met het ontwerpen van uw dakverdieping en denken met u mee. Tijdens ons gratis adviesgesprek duiken wij al in de regels van het bestemmingsplan om de mogelijkheden te bekijken. Daarna kunnen we de opbouw in meer detail bespreken.

Wat moet je aanvragen om een vergunning voor een dakopbouw te krijgen?

Voor een vergunning van een dakopbouw moet de activiteit ‘’bouwen’’ worden aangevraagd bij de gemeente. Soms moet er ook een vergunning worden aangevraagd voor de activiteit ‘’handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’’. Dit moet als de dakopbouw niet in het bestemmingsplan past.

De regels voor een dakopbouw

De bouwregels om een dakopbouw te bouwen zijn te vinden in het bestemmingsplan en de welstandsnota van de gemeente. Per gemeente zijn de regels vaak verschillend en er kunnen dus niet eenduidige regels gegeven worden. Er komt maatwerk aan te pas.

In het bestemmingsplan staat de hoogte van het bouwwerk (woning) en eventueel de hoogte van een mogelijke dakopbouw. Zo kan bepaald worden of een dakopbouw mogelijk is volgens het bestemmingsplan. Er wordt vaak makkelijker een vergunning afgegeven als dit het geval is.

Als er geen regels voor dakopbouwen in het bestemmingsplan staan en de bouwhoogte laat het ook niet toe om een opbouw te realiseren dan moet er gekeken worden of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Uw aanvraag moet dan ook de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bevatten.

Dakopbouw mogelijkheden bij afwijken van bestemmingsplan

Soms kan er van het bestemmingsplan worden afgeweken voor het bouwen van een dakopbouw. Specifiek wordt er dan afgeweken van de wet algemene bepaling omgevingsrecht (WABO), artikel 2.1 onder c:

§ 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde vergunning, deelvergunning en revisievergunning

Artikel 2.1
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit:
a. het bouwen van een bouwwerk,
c. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet,

Daarbij wordt er gelet op het bepaalde in artikel 2.10 en 2.12 (WABO):

§ 2.3. De beoordeling van de aanvraag

Artikel 2.10
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, wordt de omgevingsvergunning geweigerd indien:
a. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
b. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
c. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij de activiteit niet in strijd is met een omgevingsvergunning die is verleend met toepassing van artikel 2.12;
d. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
e. de activiteit een wegtunnel als bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels betreft en uit de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden blijkt dat niet wordt voldaan aan de in artikel 6, eerste lid, van die wet gestelde norm.

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt de aanvraag mede aangemerkt als een aanvraag om een vergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, en wordt de vergunning op de grond, bedoeld in het eerste lid, onder c, slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 niet mogelijk is.

§ 2.3. De beoordeling van de aanvraag

Artikel 2.12
1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en:
a. indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan of de beheersverordening:
1°. met toepassing van de in het bestemmingsplan of de beheersverordening opgenomen regels inzake afwijking,
2°. in de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, of
3°. in overige gevallen, indien de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
b. indien de activiteit in strijd is met het exploitatieplan: met toepassing van de daarin opgenomen regels inzake afwijking;
c. indien de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening: voor zover de betrokken regels afwijking daarvan toestaan;
d. indien de activiteit in strijd is met een voorbereidingsbesluit: met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing, bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 3°.

Vergunning aanvragen voor een dakopbouw

Om een dakopbouw te maken moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hiervoor heb je bouwtekeningen en een constructie berekening nodig. Daarnaast moeten er ook verschillende berekeningen gemaakt worden en moet er worden aangetoond dat er wordt voldaan aan het bouwbesluit 2012.  Daarna kan je de vergunningaanvraag doen. Het proces voor het aanleggen van een dakopbouw is dus eenvoudig in 3 stappen te beschrijven.

  • Ontwerp maken

    Tijdens het gratis adviesgesprek bespreken wij uw wensen en werken dit uit in een ontwerp en bouwtekeningen volgens de bouwregelgeving.

  • Vergunning aanvragen

    Nadat de bouwtekeningen zijn gemaakt vragen wij de vergunning aan bij de gemeente zodat u zich hier geen zorgen over hoeft te maken.

  • Dakopbouw bouwen

    De vergunning is verleend en de aannemer kan aan de slag. Het team van bouwers komt uw dakopbouw zorgvuldig bouwen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een vergunning voor een dakopbouw?

Voor u hebben wij een alles inclusief vergunningspakket gemaakt. Voordat u ook maar iets betaald geven wij eerst gratis advies en komen wij op de locatie kijken om uw plannen te bespreken. Zodra de vergunning is verleent door de gemeente staat onze aannemer voor u klaar.

Dakopbouw
2750
Dakopbouw tot 75 m² excl. 21% BTW
Bouwarchief onderzoek
Schets ontwerp
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Vergunningstekeningen
3D Impressie
Drie keer revisies doorgeven
Constructieberekening
Bouwbesluittoets
Boek Gratis Adviesgesprek
Dakopbouw met dakterras
2950
Dakopbouw met dakterras tot 100 m² excl. 21% BTW
Bouwarchief onderzoek
Schets ontwerp
Voorlopig ontwerp
Definitief ontwerp
Vergunningstekeningen
3D Impressie
Drie keer revisies doorgeven
Constructieberekening
Bouwbesluittoets
Boek Gratis Adviesgesprek

Bovenstaande prijzen zijn voor een dakopbouw, liever de kosten van onze samengestelde pakketten zien voor andere verbouwplannen?

Zie Verbouw Pakketten
Uitstekende ervaring met Draftmen. Er kon snel een afspraak gemaakt worden voor een eerste inspectie en er werd goed meegedacht met de realisatie van mijn plannen. Daarna ook nog eens heel vlot alle constructieberekeningen en bouwtekeningen ontvangen. Zeer tevreden!
Jurgen Doldersum
Draftmen heeft ons uitmuntend geholpen en ervoor gezorgd dat we een vergunning hebben gekregen van onze gemeente om een volledige dakopbouw te benutten. Hiernaast zijn de tekeningen geweldig en hebben ze goed meegedacht. Top werk!
Ricardo de Zoete
Ik ben zeer te spreken over Draftmen. Ze zijn erg professioneel en staan je altijd te woord. Het is een jong, verfrissend bedrijf en zeer deskundig. Ik zou ze zeker aanraden!
Suzanne van Vliet

Veel gestelde vragen

1. Hoelang duurt het voordat een vergunning verleent wordt?

Als alle tekeningen en berekeningen zijn gemaakt wordt de vergunning ingediend door Draftmen. Vanaf dat moment heeft de gemeente 8 weken de tijd om het plan te beoordelen als de reguliere procedure wordt gevolgd. Bij bijna alle aanvragen geldt de reguliere procedure. De gemeente kan de looptijd eenmalig met 6 weken verlengen. De totale reguliere procedure kan dus 14 weken duren.

2. Wat wordt er in het adviesgesprek besproken?

Voor het adviesgesprek moeten wij weten wat je plannen zijn en waar ze gerealiseerd gaan worden. Wij bekijken de plannen en doen onderzoek in het bestemmingsplan van de gemeente. Hierin staan alle regels voor de bebouwde omgeving van een bepaald gebied in de gemeente. Zo kunnen wij snel zien of uw plannen hier aan voldoen, in dat geval wordt er gemakkelijk een vergunning afgegeven.

3. Wat als mijn ideeën niet in het bestemmingsplan staan?

Als je ideeën niet helemaal overeen komen met het bestemmingsplan kan er eerst een conceptaanvraag gedaan worden bij de gemeente. Dan moet er eerst een voorlopig ontwerp gemaakt worden door Draftmen. Daarna kan de gemeente kijken of ze bereid zijn om af te wijken van het bestemmingsplan zodat uw plan toch gerealiseerd kan worden.

4. Hoe lang duurt het voordat de tekeningen zijn gemaakt?

Dat is afhankelijk per project. Wij bespreken dat met je wanneer het plan duidelijk is. De benodigde tekeningen voor een dakterras kunnen wij meestal binnen twee weken maken.

5. Welke kosten moeten er gemaakt worden?

Draftmen
Bij Draftmen kiest u één van onze pakketten. Deze zijn zorgvuldig samengesteld zodat u geen extra kosten hoeft te verwachten. Wilt u toch iets extra’s? Dan berekenen wij dat met ons uur tarief.

De gemeente
Voor de vergunningaanvraag moeten er bouwleges betaald worden. U betaald dit direct aan de gemeente. De kosten hiervoor verschillen per bouwproject en per gemeente. Voorbeeld (jaar 2019):

Dakopbouw in Den Haag bouwkosten €80.000
-1,0% tot €250.000 (met een minimum tarief van €100) = €800

Totaal: €800

De aannemer
De aannemer kan vaak pas een goede kosten indicatie geven als er bouwtekeningen zijn. Zo kan hij exact berekenen hoeveel materialen er nodig zijn en hoelang hij verwacht bezig te zijn.

6. Is een dakopbouw mogelijk op mijn huis?

In 95% van de gevallen is het mogelijk om een dakopbouw op uw woning te maken. Soms moet de bestaande constructie van het gebouw versterkt worden. Een constructieberekening kan dit uitsluiten.

Vragen? Of even sparren met ons team?

Contact